Privacyverklaring Blankevoort & Knopper Fiduciary Partners B.V.

7 december 2021

Introductie

Deze privacyverklaring geldt ten aanzien van alle natuurlijke personen van wie Blankevoort & Knopper Fiduciary Partners B.V., hierna “BKFP”, persoonsgegevens verwerkt, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679; “AVG”) BKFP is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. BKFP verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren.

Contactgegevens

De contactgegevens van BKFP zijn te vinden op de website: https://www.bkfp.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

BKFP verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van de levering van diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Ook verwerken wij persoonsgegevens uit openbare bronnen ten behoeve van onze dienstverlening, marketing- en communicatieactiviteiten en werving- en selectie. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer –
 • E-mailadres
 • IP-adres

Het is niet onze intentie gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een websitebezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via maarten@blankevoortconsulting.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

BKFP maakt geen gebruik van geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens op basis waarvan besluiten genomen worden over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van BKFP) tussen zit.

Gebruik van cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Voor de website van BKFP worden functionele en analytische cookies gebruikt. Deze cookies zijn nodig om de website goed te laten werken en helpen om de website te verbeteren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Grondslagen verwerking persoonsgegevens

De grondslagen waarop BKFP zich beroept om persoonsgegevens te kunnen verwerken zijn:

 • Toestemming: 
  • Indien u via de website met behulp van het contactformulier om informatie verzoekt, wordt u om akkoord gevraagd dat BKFP uw gegevens verwerkt conform deze privacyverklaring
  • Contractueel kan worden vastgelegd dat toestemming wordt verleend persoonsgegevens te verwerken ter uitvoering van de overeenkomst
 • Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst: oa emailadressen zijn benodigd om te kunnen communiceren met (medewerkers van) opdrachtgevers.
 • Noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting
 • Noodzakelijk voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen: oa BKFP moet kunnen vaststellen dat een opdrachtgever ook bevoegd is om namens zijn/haar organisatie een contract met BKFP aan te gaan. 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

BKFP verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bij de selectie van deze derde partijen neemt BKFP de benodigde zorgvuldigheid in acht om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens veilig verwerkt worden. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Door BKFP ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG.

Bewaartermijn persoonsgegevens

BKFP bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Beveiliging persoonsgegevens

BKFP neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met maarten.blankevoort@bkfp.nl.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BKFP en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar maarten.blankevoort@bkfp.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek omtrent uw persoonsgegevens door uzelf is gedaan, zullen wij uw identiteit moeten vaststellen. Eventueel kunnen wij hiervoor om aanvullende gegevens vragen ter verificatie daarvan. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Publicatie, vragen en klachten

Deze privacyverklaring wordt gepubliceerd op de website van BKFP en kan periodiek en zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. Voor vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met BKFP.

Mocht u niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens zijn omgegaan, dan kunt u bij ons een klacht indienen door een email te sturen naar maarten.blankevoort@bkfp.nl.

U heeft tevens de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

© Copyright 2024 Blankevoort & Knopper Fiduciary Partners B.V. | KVK: 83350527 | Privacy policy